VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Navštívíte-li stránky nebo nakupujete-li na https://www.pupamilano.cz a ve kterékoli webové / mobilní aplikaci PUPA Milano, přijímáte tím tyto smluvní prodejní podmínky. Doporučujeme tedy, abyste si je pozorně přečetli.

1. Všeobecné smluvní podmínky

1.1 Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky” nebo „VP“) upravují způsob a podmínky prodeje produktů („Produktů“) společnosti MICYS COMPANY SpA (dále také jen „PUPA“), se sídlem v Itálii na adrese Monza, Via Appiani č. 25 a s centrálou na adrese Casatenovo (LC), Via De Gasperi č. 22, italské DIČ IT02089840967, italské IČ 0208984096, zapsané v obchodním rejstříku pro provincie Monza a Brianza pod č. 02089840967, a dále podmínky užívání portálu https://www.pupamilano.cz („Stránky“). Produkty zakoupené na Stránkách jsou posílány přímo z Villa & Riva S.r.l. Via Massimo D'Antona 28, 23892 Cassago Brianza (LC - Itálie) („Dopravce“). Těmito VP se výlučně řídí nabídka, odesílání a přijímání objednávek Produktů na portálu mezi uživateli Stránek a společností Micys

1.2 Užívání postupu prodeje na dálku popsané v těchto VP je určeno výhradně pro spotřebitele, jak jsou definování v českém zákoně o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb., „Zákon o ochraně spotřebitele“), tedy fyzické osoby (dále jen „Zákazník" nebo „Zákazníci“), které nejednají v rámci provozování obchodní činnosti nebo v rámci nezávislého výkonu své profese a uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jednají. Společnost Micys si vyhrazuje právo nezpracovávat objednávky od jiných subjektů než od „spotřebitelů“.

1.3 Užívání Stránek vyžaduje registraci Zákazníka v zákaznické části Stránek. Při registraci bude zákazník požádán, aby vyplnil své jméno, příjmení, email, zvolil si uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přístup do zákaznické části Stránek. Svou registrací Zákazník potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné a pravdivé. Zpracování těchto údajů společností Micys se řídí Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro Stránky. Zákazník se zavazuje neprodleně aktualizovat své údaje a řádně udržovat své uživatelské jméno a heslo pro přístup do zákaznické části. Zákazník dále prohlašuje, že si je vědom toho, že sdělování těchto ověřovacích údajů třetím stranám, případně jejich používání třetími stranami, je zakázáno a může mít za následek postih za užívání Stránek a ověřovacích údajů, které je v rozporu s těmito VP.

1.4 Společnost Micys může tyto VP bez upozornění pozměňovat. Změny jsou platné od data jejich zveřejnění na Stránkách. Pro objednávku platí Všeobecné podmínky, které jsou v platnosti v době podání konkrétní objednávky.

1.5 Článek 8 Všeobecných podmínek (týkající se práva na odstoupení) platí pouze a výlučně v případě, že Zákazník může být „spotřebitelem“ v souladu s § 2, odst. 1, písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele (tedy „nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“).

1.6 Všeobecné podmínky, které jsou publikovány ve viditelné a přístupné části domovské stránky Stránek, slouží rovněž jako smlouva platná pro užívání Stránek a jsou považovány za přijaté prostým faktem používání Stránek.

2. Omezené ručení a povolení k užívání Stránek

2.1 Společnost Micys tyto Stránky poskytuje v dané podobě tehdy, kdy jsou k dispozici. Společnost Micys neposkytuje žádné explicitní ani implicitní záruky ohledně provozního stavu Stránek případně jejich obsahu, materiálů, informací ani Produktů uvedených na Stránkách. Dále může být přístup na Stránky příležitostně pozastaven nebo dočasně omezen z důvodu nutné údržby, oprav nebo aktualizací nových služeb a Produktů. Společnost Micys se pokusí omezit frekvenci a délku trvání takového pozastavení, případně omezení.

2.2 I přes pravidelné kontroly Stránek společnost Micys nezaručuje, že tyto Stránky, jejich servery nebo emaily neobsahují viry nebo jiné prvky, které jsou pro počítače uživatelů případně Zákazníků potenciálně nebezpečné. Návštěvou Stránek Zákazník souhlasí, že je užívá na vlastní riziko. I přes periodické kontroly obsah webů, které jsou propojeny se Stránkami nebo na které se lze přes Stránky dostat, společnost Micys nepřijímá žádnou odpovědnost ohledně obsahu takových stránek.

2.3 Společnost Micys nenese odpovědnost za náhradu škody jakéhokoli druhu v souvislosti s užíváním těchto Stránek; výše uvedené však neomezuje povinnost společnosti Micys k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech a bude vykládáno tak, aby neomezovalo právo slabší strany na náhradu újmy.

2.4 Společnost Micys uděluje právo neomezeného přístupu a osobního užívání těchto Stránek, ale tyto Stránky nesmějí být stahovány nebo pozměňovány, ani částečně, bez jejího výslovného písemného souhlasu. Toto oprávnění nezahrnuje užívání obsahu těchto Stránek pro obchodní účely, konkrétně není dovoleno užívat katalogy Produktů, popisy a jiné materiály společnosti Micys. Dále je zakázáno: používat informace uvedené na těchto Stránkách ve prospěch jiných maloobchodníků; užívat mining systémy, roboty nebo software, který umožňuje stahování případně extrakci obsahu Stránek; užívat Stránky v rámci tzv. rámování (framing) tak, aby mohly být k ochranné známce Micys přiřazeny jiné ochranné známky. Obsah těchto Stránek je vydáván výlučně pro účely nabídky a prodeje Produktů zde uvedených.

3. Cena, dostupnost a vlastnosti Produktů

3.1 Pokud není uvedeno jinak, cena každého Produktu uvedená na Stránkách je v Kč, včetně DPH. Ceny Produktů uvedené na Stránkách se mohou měnit a podléhají skutečné dostupnosti Produktů. Nabídky a speciální podmínky propagované společností Micys jsou platné do data uvedeného na Stránkách nebo do vyprodání zásob; v každém případě jsou dodávány na základě skutečné dostupnosti každého Produktu společnosti Micys.

4. Duševní vlastnictví a ochranné známky

4.1 Stránky, ochranné známky a rozlišovací znaky, které společnost Micys používá při prodeji Produktů, jsou chráněny příslušnými zákonnými předpisy na ochranu duševního vlastnictví a ochranných známek. Reprodukce, sdělování, šíření, zveřejňování, změny nebo transformace obsahu Stránek, ochranných známek či rozlišovacích znaků, které společnost Micys používá, v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem (například děl, obrázků, fotek, návrhů, videí, grafických děl, barev, funkcí a designu Stránek) je zakázána.

4.2 Společnost Micys nepřijímá žádnou odpovědnost za ochranné známky a jiné rozlišovací znaky, které jsou uvedeny na Produktech, které jsou v prodeji na Stránkách či ke kterým Zákazník nenabývá žádná práva při uzavření kupní smlouvy.

5. Potvrzení objednávek. Dodání zboží. Zpoždění a riziko ztráty Produktů

5.1 Společnost Micys prodává a zasílá Produkty dostupné na Stránkách pouze v rámci území České republiky. Zakoupené Produkty společně s odpovídajícími daňovými doklady budou doručeny vybraným způsobem doručení, který je uveden na Stránkách, na adresu uvedenou Zákazníkem při vyplnění online objednávky. Zboží bude dodáno nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

5.2 Společnost Micys si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli nedůvěryhodnou objednávku. P. O. Boxy nejsou považovány za platnou doručovací adresu.

5.3 Společnost Micys neodpovídá za zpoždění nebo porušení povinností uvedené v těchto Všeobecných podmínkách, pokud zpoždění nebo neplnění vyplývá z náhodných událostí nebo je způsobeno vyšší mocí, na kterou společnost Micys nemá vliv.

5.4 Objednávka a nákup probíhá podle následujícího postupu:
- konzultace a ověření vlastností Produktů, jak je popsáno na Stránce a v příslušném Katalogovém listu produktu;
- výběr Produktů a množství k zakoupení;
- vložení všech kupovaných Produktů do nákupního košíku (tlačítko „Přidat do košíku“);
- vyplnění příslušného objednávkového formuláře;
- před dokončením objednávky kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ je Zákazník upozorněn na to, že zpracování objednávky znamená jeho povinnost uhradit uvedenou cenu; dále je Zákazník požádán, aby si přečetl tyto Všeobecné podmínky, včetně informací na právo na odstoupení od smlouvy a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Micys; zobrazí se souhrn hlavních vlastností Produktů, které si Zákazník objednal, a celková cena všech Produktů, včetně daní, veškerých dalších nákladů na přepravu a jiných nákladů; Zákazník si také může zvolit způsob platby a přepravy;
- před vyplněním objednávky je Zákazník dále upozorněn na možnost změn případně doplnění zadaných údajů a samotné objednávky; objednávku také může najít v sekci „Moje objednávky“ v části MyPUPA.
-odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že si je vědom těchto Všeobecných podmínek a přijímá je, včetně podmínek užívání Stránek a Zásad ochrany osobních údajů;
- v případě platby prostřednictvím PayPal probíhá platba konečné ceny (včetně dodatečných poplatků uvedených v objednávce) podle pokynů a kroků, které stanoví PayPal;
- po odeslání objednávky Zákazník dostane email (na adresu uvedenou v průběhu registrace) s potvrzením přijetí objednávky, ke kterému jsou připojeny Všeobecné podmínky ve formátu PDF, s informacemi o právu na odstoupení od smlouvy a veškeré další informace již obsažené v souhrnu objednávky a podmínky zobrazené před dokončením nákupu;
- úhrada konečné ceny (včetně dodatečných poplatků uvedených v souhrnu objednávky), v souladu s obdrženými instrukcemi.

5.5 Bez újmy na třicetidenní lhůtě od uzavření smlouvy bude za rozhodný považován stanovený čas dodání. Dopravce Zákazníka neupozorňuje telefonicky předem. V případě nepřítomnosti Zákazníka na dohodnuté dodací adrese, může Dopravce učinit druhý pokus o doručení nebo kontaktovat Zákazníka telefonicky a domluvit si opětovné dodání v průběhu následujících 24 hodin. Pokud se pokus o opětovné doručení nezdaří, Dopravce kontaktuje Zákazníka, aby zjistil a vyřešil důvody nedoručení. V případě, že zásilka nemohla být doručena, bude objednávka považována za zrušenou z důvodu nemožnosti doručení. Společnost Micys Zákazníka o zrušení informuje emailem. Částka již uhrazená Zákazníkem bude vrácena.

5.6 Smlouva se uzavírá, jakmile společnost Micys obdrží platbu ceny za Produkty nebo oznámení od zprostředkovatele platebních služeb o řádném zaplacení Zákazníkem.
5.7 Společnost Micys začíná plnit smlouvu po obdržení celkové ceny Produktů a informuje Zákazníka o odeslání Produktů

6. Platba

6.1 Způsoby platby lze volit podle dostupnosti různých možností v průběhu vyplňování objednávky. Každá platba, kterou Zákazník provádí, může být provedena přes PayPal.

6.2 Zákazník uhradí cenu v souladu s pokyny, které obdrží od výše uvedeného zprostředkovatele platebních služeb a které jsou uvedeny v potvrzení objednávky. Zákazníkovi nelze umožnit odklad platby. V případě, že platba neproběhne úspěšně, společnost Micys Produkty neodešle.

6.3 Společnost Micys má právo pozastavit dodávky Produktů v případě jakéhokoli, i částečného, porušení dohodnutých platebních podmínek ze strany Zákazníka, a není odpovědná za náhradu jakékoli související škody vzniklé Zákazníkovi.

6.4 Daňové doklady ve vztahu k objednaným Produktům budou vystaveny společností Micys při odeslání Produktů Zákazníkovi.

7. Práva z vadného plnění, záruky a reklamace

7.1 Práva z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“) a Zákona o ochraně spotřebitele. Společnost Micys odpovídá Zákazníkovi za to, že Produkty jsou bezvadné. Jestliže do šesti měsíců od doručení Zákazník objeví vadu, má se za to, že Produkty byly vadné již při převzetí (doručení). Zákazník má nárok uplatňovat práva z vad spotřebitelských Produktů, které se objeví do 24 měsíců od převzetí (doručení). To neplatí, mimo jiné, pro Produkty prodávané za nižší cenu z důvodu vady, kvůli které byla dohodnuta nižší cena, z důvodu opotřebení běžným užíváním, z důvodu vad způsobených nesprávnou instalací věci nebo jejím nevhodným užíváním v rozporu s pokyny nebo návodem, v případě použitých Produktů z důvodu vady odpovídající stupni opotřebení nebo užívání, který Produkty vykazovaly v době převzetí (doručení) Zákazníkem, nebo pokud vyplývá z povahy Produktů. Práva z vadného plnění nelze dále uplatňovat, pokud osoba, která není společností Micys oprávněna provádět opravy, provede opravu věci a v důsledku této opravy se vada zhorší.

7.2 V případě vad má Zákazník práva v souladu s § 2106 a násl. Občanského zákoníku, pokud vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, případně práva v souladu s §2107 a násl. Občanského zákoníku, pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy. Výměnou vadných Produktů v době uplatnění práv z vadného plnění nezačíná znovu běžet 24-měsíční záruční doba. Zákazník má právo na dodání nové věci nebo výměnu části Produktu i tehdy, pokud byla vada napravena, ale věc nelze řádně užívat z důvodu opakovaných vad po opravě nebo kvůli vícečetným vadám. V tom případě má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

7.3 Zárukou za jakost se Micys zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.4 Jestliže Zákazník neoznámí společnosti Micys vadu neprodleně poté, kdy ji mohl zjistit při včasné prohlídce, a pokud by uplatňoval náležitou opatrnost, soud Zákazníkovi nepřizná žádné právo z vadného plnění. V případě skryté vady platí to samé, pokud vada není oznámena bez zbytečného prodlení poté, co ji Zákazník mohl zjistit při uplatnění dostatečné opatrnosti, nicméně nejpozději dva roky po převzetí (doručení) Produktu. Oznámení Zákazníka bude zasláno pomocí kontaktního formuláře na https://www.pupamilano.cz s vybranou možností "Vrátit zboží zakoupené online". Po obdržení sdělení bude společnost Micys kontaktovat Zákazníka a sdělí mu způsob vrácení a ověření vad, které Produkt má mít, a veškeré potřebné pokyny. Produkt bude Zákazníkem vrácen v původním obalu, pokud to je možné, včetně všech součástí a s účtenkou vystavenou společností Micys.

8. Právo odstoupit od smlouvy

8.1 Zákazník má dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od obdržení Produktů. V případě dodání různých typů Produktů nebo samostatného dodání jednotlivých částí kupní smlouvy tato doba začíná běžet od data poslední dodávky Produktů. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno společnosti Micys ve výše uvedené lhůtě. V případě odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník použít následující vzorový formulář:
Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat, mimo jiné, na adresu provozovny společnosti Micys nebo na emailovou adresu uvedenou ve formuláři.
8.2 Zákazník bere na vědomí, že dle § 1837 Občanského zákoníku není, mimo jiné, možné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku Produktů, které byly upraveny podle přání Zákazníka nebo jemu na míru, a od kupní smlouvy na dodávku Produktů v uzavřeném balení, které byly již vyjmuty z obalu a nemohou být vráceny z hygienických důvodů.

8.3 V případě popsaného odstoupení od kupní smlouvy bude kupní smlouva zrušena od počátku. Produkty musí být společnosti Micys vráceny do 14 dnů od odstoupení ze strany Zákazníka. Pokud Zákazník odstoupí od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady na vrácení Produktů společnosti Micys, i v případě, že Produkty nelze vrátit běžně poštou.

8.4 V případě popsaného odstoupení od kupní smlouvy společnost Micys vrátí finanční prostředky, tj. konečnou cenu Produktů, včetně nákladů na přepravu Produktů, které obdržela od Zákazníka, do 14 dnů od odstoupení Zákazníka od kupní smlouvy stejným způsobem, jakým společnost Micys platbu od Zákazníka obdržela. Pokud se Zákazník rozhodne pro jiný než nejlevnější způsob dodání Produktů, který společnost Micys nabízí, společnost Micys Zákazníkovi uhradí pouze náklady na přepravu odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Produktů nabízenému společností Micys. Pokud Zákazník od kupní smlouvy odstoupí, společnost Micys není povinna vrátit obdržené prostředky Zákazníkovi dřív, než Zákazník vrátí Produkty nebo prokáže, že byly Produkty odeslány společnosti Micys

8.5 Společnost Micys má právo provést zápočet jakéhokoli nároku na náhradu škody způsobené Zákazníkem na Produktu proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

8.6 V případech, kdy Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, má společnost Micys také právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoli do okamžiku převzetí (doručení) Produktů Zákazníkem. V takovém případě společnost Micys vrátí uhrazenou cenu Zákazníkovi bez zbytečného prodlení, a to na bankovní účet uvedený Zákazníkem

9. Rušení objednávek

9.1 Objednávku nelze měnit. Může být v plném rozsahu zrušena, pokud v době žádosti o změnu nebo zrušení je zásilka Produktů stále v přípravné fázi a, v každém případě, pokud dosud nebyla přijata kupní cena; v tomto případě nebudou Zákazníkovi účtovány žádné náklady. Společnost Micys můžete kontaktovat pomocí formuláře, který je k dispozici zde https://www.pupamilano.cz/contactus

9.2 Pokud byl v době žádosti o zrušení objednávky Produkt již předán Dopravci nebo byla platba již přijata, Zákazník může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle předchozího článku 8 Všeobecných podmínek.

10. Odpovědnost třetích stran

10.1 Společnost Micys neodpovídá za jednání třetích stran, které jsou jako nezávislé pomocné třetí strany zapojeny do řízení nebo provádění platebních transakcí a jiných operací spojených s plněním smluv uzavřených prostřednictvím Stránek.

11. Reklamace/stížnosti

11.1 V případě reklamace může Zákazník vyplnit a podat reklamační formulář online, který je k dispozici na https://www.pupamilano.cz/contactus.

12. Rozhodné právo

12.1 Tyto Všeobecné podmínky a používání Stránek se řídí českým právem, s výslovným vyloučením ustanovení Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.

13. Řešení sporů

13.1 Ustanovení těchto VP a jakékoli spory, které vzniknou ve spojitosti s těmito podmínkami, se budou řídit a vykládat v souladu s českým právem.

13.2 Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ.: 000 20 869, web: http://www.coi.cz, odpovídá za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností Micys a Zákazníkem. Dále je možné využít online platformu pro řešení sporů mezi společností Micys a zákazníkem vyplývajících z kupních smluv na http://ec.europa.eu/consumers/odr

13.3 Evropské spotřebitelské centrum ČR, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem dle Nařízení (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

13.4 Spory mezi Zákazníkem a společností Micys, které nemohou být vyřešeny smírnou cestou dle předchozích ustanovení, budou řešeny místně příslušným soudem Zákazníka v oblasti jeho trvalého bydliště.

14. Zpracování osobních údajů

14.1 Společnost Micys zpracovává osobní údaje Zákazníků za účelem provádění prodeje Produktů a provozování služeb nezbytných pro používání Stránek, v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů, tj. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (a od 25. května 2018 Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Informace o prostředcích, které společnost Micys používá ke sběru a zpracování osobních údajů, jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů těchto Stránek na adrese https://www.pupamilano.cz/privacy-policy.html.

15. Závěrečná ujednání

15.1 Ustanovení těchto Všeobecných podmínek platí v rámci českých zákonů na ochranu spotřebitelů.

15.2 Pokud společnost Micys bude tolerovat nebo nevznese námitky proti nedodržování ustanovení Všeobecných podmínek na straně Zákazníka, nebude to vykládáno jako přijetí tohoto stavu ani jako přání společnosti pozměnit ustanovení dohodnutá mezi společností Micys a Zákazníkem.

15.3 Pokud jeden nebo více bodů těchto Všeobecných podmínek bude nebo se stane částečně nebo úplně neplatným, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a ostatní ustanovení zůstávají plně v platnosti.

15.4 Jiné záležitosti, které nejsou výslovně upraveny v těchto Všeobecných podmínkách, se řídí příslušnými zákony platnými v době, kdy jsou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy.