PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

WWW.PUPAMILANO.CZ

Tyto podmínky užívání se vztahují na všechny uživatele internetových stránek www.pupamilano.cz site („Stránky“) a veškeré služby, které jejich prostřednictvím nabízí společnost Micys Company S.p.A, se sídlem na adrese in Monza, Via Appiani 25, a s centrálou na adrese Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, DIČ: IT02089840967, daňový kód: 0208984096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro provincie Monza a Brianza pod č. 02089840967 („Micys“).

Stránky umožňují uživatelům využívat širokou nabídku služeb souvisejících s péčí o vzhled, jako jsou informace o kosmetice, podrobný video obsah týkající se produktů, registrace na stránky, přihlášení k odběru novinek e-mailem, sdílení obsahu na stránkách, řízení vztahů se zákazníky, zasílání životopisů, obecné žádosti o informace, registrace do komunity MyPupa, účast na propagačních akcích, jako jsou například věrnostní karty a bonusy/kupóny nabízené zákazníkům, používání aplikace Pupa App, která je k dispozici v Apple Store pro iPhone a iPad, nebo jiných aplikací Pupa vyvinutých pro jiné platformy (např. Facebook, Twitter apod.).

Uživatel („Uživatel“) prohlašuje, že přijímá tyto podmínky užívání („Podmínky užívání“), kterými se řídí přístup ke Stránkám, užívání Stránek a obsah, který tyto Stránky nabízejí. Vyzýváme proto Uživatele, aby Stránky nevyužívali v případě, že nemají v úmyslu přijmout tyto Podmínky užívání, které představují smlouvu mezi Uživateli a společností Micys a zavazují smluvní strany k dodržování níže uvedených podmínek.

 

1.            REGISTRACE

Tyto Stránky jsou volně dostupné a jsou Uživateli k dispozici. Pokud však chce Uživatel přistupovat ke komunitní zóně těchto Stránek, musí si za účelem registrace vytvořit účet a vyplnit formulář se svými osobními údaji. Za účelem registrace je Uživatel povinen poskytnout nám své aktuální, úplné a správné údaje, které jsou požadovány v příslušném online registračním formuláři. Provedením registrace Uživatel potvrzuje, že osobní údaje požadované pro účely registrace, jejichž zpracování se řídí informačním sdělením o ochraně osobních údajů uvedeným na Stránkách, jsou pravdivé a správné.

Uživatel se rovněž může zaregistrovat s využitím přihlašovacích údajů pro služby Twitter, Facebook či Google+. Společnost Micys zprostředkovává údaje Uživatele z jeho profilu na sociálních sítích pouze v rozsahu osobních údajů jeho základního profilu, jako je jméno a e-mailová adresa, a to pouze pro potřeby ověření Uživatele.

Uživatel je povinen své údaje podle potřeby aktualizovat. Uživatel se dále zavazuje, že pečlivě uschová své uživatelské jméno a heslo, které mu bylo poskytnuto a které je využíváno pro účely registrace, a prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že poskytování takovýchto ověřovacích údajů třetím osobám a/nebo jejich užívání třetími osobami není dovoleno a může mít za následek vznik jeho odpovědnosti za užívání Stránek způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání.

Uživatel se zavazuje, že společnosti Micys bezodkladně oznámí jakékoli neoprávněné užití jeho účtu či jiné narušení bezpečnosti v souvislosti s takovým neoprávněným užitím. Bude se mít za to, že společnost Micys nenese odpovědnost za žádné porušení povinností v neprospěch Uživatele v důsledku nevhodného použití jeho účtu.

V případě porušení těchto Podmínek užívání je společnost Micys dle svého výhradního uvážení oprávněna zrušit účet Uživatele, odstranit či upravit jakýkoli obsah či přístup související s účtem nebo učinit jakékoli jiné kroky, které bude považovat za vhodné.

 

2.            DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

S výjimkou práv výslovně udělených těmito Podmínkami užívání a s výjimkou veřejně dostupných informací nebo případů, kdy k tomu společnost Micys poskytla svůj písemný souhlas, nenáleží Uživateli žádná práva vyplývající z jakékoli licence či převodu práv duševního vlastnictví náležejících společnosti Micys. Uživateli se výslovně (a bez omezení) zakazuje zcela či zčásti reprodukovat, kopírovat, upravovat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat, provádět, zobrazovat, stahovat, převádět či prodávat cokoliv, co představuje právo duševního vlastnictví, zejména včetně informací, softwaru, prvků Stránek či jiných produktů, které jsou vlastnictvím společnosti Micys, a dále poskytovat k výše uvedenému licenci, zařazovat výše uvedené do jakékoli databáze, používat výše uvedené k vytváření odvozenin či provádět v souvislosti s výše uvedeným zpětné inženýrství.

Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré informace uvedené na Stránkách, zejména včetně obrázků, ilustrací, grafiky, fotografií, videí, textů, ikon, kreseb a psaného a jiného materiálu zveřejněného na Stránkách, předmětem autorských práv, ochranných známek, log či jiných práv duševního vlastnictví, které společnost Micys vlastní či kontroluje nebo k nimž společnost Micys vlastní příslušné oprávnění, nebo jsou tyto informace vlastnictvím jejich příslušných vlastníků a jsou chráněny právními předpisy v oblasti ochrany autorských práv.

Bez písemného souhlasu příslušného vlastníka není dovoleno žádný z textů či grafiky uvedených na Stránkách reprodukovat ani přenášet žádnou formou a žádnými prostředky, ať již elektronickými či mechanickými, včetně fotokopírování, přenosu faxem, nahrávání, adaptace či použití jakéhokoli systému pro ukládání a vyhledávání informací. Každý zveřejněný dokument může obsahovat jiná upozornění o vlastnictví a informace o autorských právech souvisejících s příslušným dokumentem.

Jestliže Uživatel umístí na Stránky určitý materiál či obrázek, uděluje tím společnosti Micys souhlas se zveřejněním takového obsahu a prohlašuje, že je právoplatným vlastníkem poskytnutého materiálu a že práva k takovému materiálu si není oprávněna nárokovat žádná jiná fyzická ani právnická osoba. Uživatel nese odpovědnost za obsah a materiál, který na základě využití funkcionality Stránek poskytl, přičemž na základě poskytnutí materiálů a obsahu Uživatel prohlašuje a zaručuje, že takové materiály a obsah neporušují tyto Podmínky užívání.

 

3.            OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ

Uživateli se uděluje nevýhradní licence k zobrazení obsahu Stránek, avšak pouze a výhradně na dobu, po kterou k nim přistupuje. Je zakázána elektronická reprodukce, adaptace, distribuce, provádění či zobrazování materiálu na Stránkách, s výjimkou omezeného rozsahu, který je nezbytný pro účely jeho prohlížení.

Je zakázáno používat jakýkoli automatický či manuální nástroj, přístroj, proces, software, program, algoritmus, metodu či postup, včetně (například a bez omezení) „robotů, „pavouků“ či obdobných procesů či funkcionalit, za účelem narušení či snahy o narušení provozu Stránek či za účelem nepřiměřeného zatížení Stránek.

Uživatel je oprávněn Stránky či jejich části navštěvovat, prohlížet si je a uchovávat si jejich kopii pro soukromé účely, přičemž nebude obsah Stránek duplikovat, stahovat, zveřejňovat, upravovat ani jinak distribuovat pro komerční účely či jiné účely, než jaké jsou popsány v těchto Podmínkách užívání. Užitím Stránek se Uživatel zavazuje, že nebude pro žádné účely provádět deep-linking, s výjimkou případů, kdy k tomu společnost Micys konkrétně poskytne souhlas.

 

4.            NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

Stránky není dovoleno užívat pro nezákonné účely či pro jednání, které je považováno za obscénní, urážlivé, nenávistné, obtěžující, nevhodné či pochybné, ani pro prodej zboží či služeb nebo jejich nabízení k prodeji, k provádění či předkládání průzkumů, soutěží či řetězových dopisů ani pro jiný účel, který tyto Podmínky užívání zakazují. Uživatel se zavazuje, že na Stránky nebude umisťovat ani ukládat žádný software, informace, data, databáze, hudbu, audio soubory, video soubory ani audio/video soubory, fotografie, obrázky, dokumenty, text, digitální soubory ani jiné materiály, které by mohly porušovat práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství, patentů, osobnostních práv či práv na ochranu důvěrných informací) společnosti Micys a třetích osob. Nezákonné či nepovolené užití Stránek, zejména včetně zpřístupňování obsahu pomocí tzv. framingu či odkazování na jakékoli neautorizované internetové stránky, nebo nepovolené užití jakéhokoli robota, pavouka či jiného automatického přístroje v rámci Stránek bude předmětem šetření a společnost Micys je oprávněna v této souvislosti učinit jakékoli právní kroky, které bude považovat za vhodné, včetně podání žaloby v občanskoprávním či trestním řízení.

Společnost Micys si rovněž vyhrazuje právo ukončit bez předchozího upozornění přístup Uživatele ke Stránkám a možnost užívání Stránek Uživatelem a dále zrušit jeho účet a vymazat veškeré poskytnuté údaje. V případě, že se společnost Micys dozví o možném porušení těchto Podmínek užívání a zejména práv duševního vlastnictví společnosti Micys či třetích osob ze strany Uživatele nebo o možném porušení jiných platných právních předpisů či získá podezření, že nastalo cokoli z výše uvedeného, dle svého výhradního uvážení pozastaví či zruší účet Uživatele a jeho přístup ke Stránkám a jeho možnost Stránky užívat bez předchozího upozornění. Společnost Micys v žádném případě neponese vůči Uživateli ani žádným třetím osobám odpovědnost za zrušení účtu Uživatele a za pozastavení/ukončení provozu Stránek.

 

5.            ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBSAHU A ODKAZY NA OBSAH

Společnost Micys si vyhrazuje právo na odmítnutí umístění či na odstranění jakéhokoli obsahu Uživatele nebo odkazu na zdroj, jenž obsahuje kterýkoli z níže uvedených druhů nepřijatelného obsahu:

- urážlivý, závadný a/nebo vulgární jazyk, zejména včetně: nadávek, rouhání, obscénnosti, obtěžování, nevhodných výrazů, sexuálně explicitního jazyka a nenávistného vyjadřování (např. rasistického/diskriminačního vyjadřování);

- odkazy na jakoukoli nezákonnou a/nebo protiprávní činnost, svévolné účtování jakýchkoli příplatků, klamavá reklama či porušení práva na zdraví (např. otrava potravinami, cizí objekty v jídle apod.);

- urážlivé vzkazy jiným uživatelům;

- obsah, jehož součástí jsou osobní útoky nebo který popisuje fyzické a/nebo sexuální obtěžování;

- jazyk, který porušuje pravidla vkusu nebo standardy Stránek, a to dle výhradního uvážení společnosti Micys;

- obsah, který společnost Micys považuje za nezákonný či porušující právní předpisy Evropské unie, daného státu či regionu nebo práva jiné osoby či subjektu;

- jazyk, jehož cílem je imitovat jiné uživatele (včetně jmen jiných osob) nebo uživatelská jména či podpisy, které jsou nevhodné či urážlivé;

- obsah, který je zašifrovaný nebo který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, roboty nebo jiné počítačové postupy, jejichž cílem je poškodit, narušit, tajně zachytit či přivlastnit si jakýkoli systém, data či osobní údaje.

 

6.            ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

Některé odkazy na internetové stránky uvedené na Stránkách umožňují Uživateli ukončit jeho pohyb na Stránkách a připojit se prostřednictvím těchto odkazů k jiným internetovým stránkám či jejich částem a obsahu ve vlastnictví třetích osob. Společnost Micys umisťuje takové odkazy na své Stránky pouze v rámci dobrých vztahů s jejich příslušnými vlastníky z řad třetích stran, přičemž tato skutečnost v žádném případě neznamená, že společnost Micys schvaluje obsah, na nějž takový odkaz odkazuje.

Uživatel bere na vědomí, že společnost Micys:

(i) nemá pod svou kontrolou, nezkoumá, neověřuje ani neschvaluje žádný materiál, obsah či služby nabízené třetími osobami (včetně jejich dodavatelů a subdodavatelů) na jejich příslušných internetových stránkách a na stránkách, které jsou s nimi propojeny, ani za výše uvedené nepřijímá odpovědnost;

(ii) neposkytuje k takovým materiálům, obsahu či službám žádnou záruku ani nenese v souvislosti s nimi žádnou odpovědnost;

(iii) Uživatel nese odpovědnost pouze v souvislosti s materiály, obsahem či službami, k nimž má přístup prostřednictvím internetových stránek třetích osob.

V případě, že se Uživatel rozhodne využívat služby sdílení obsahu na sociálních sítích s využitím prostředků, které jsou k dispozici v rámci Stránek, bere na vědomí, že obsah sdílený tímto způsobem bude zpracováván podle pravidel pro zpracování osobních údajů používaných příslušnou sociální sítí.

 

7.            SPRÁVNOST A ÚPLNOST INFORMACÍ

Společnost Micys nenese odpovědnost v případě, že informace obsažené na Stránkách nebudou správné, úplné či aktuální. Informace poskytované na Stránkách jsou poskytovány pouze jako obecné informace a je nutné je využívat až poté, co Uživatel nahlédl do primárních, přesných, úplných a aktualizovaných zdrojů. Bude-li se Uživatel řídit informacemi obsaženými na těchto Stránkách, činí tak výlučně na své vlastní riziko.

 

8.            PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SLUŽEB

Společnost Micys si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění zamezit přístup ke Stránkám a souvisejícím službám nebo zakázat přístup ke Stránkám a souvisejícím službám či jejich provoz přerušit.

Společnost Micys si dále vyhrazuje právo přístup ke Stránkám dle svého uvážení zcela či zčásti přerušit či ukončit například z jakýchkoli technických důvodů (jako je např. údržba), z důvodu obchodních rozhodnutí, z důvodu nepředvídatelných okolností vyšší moci nebo v případě, že by užívání Stránek Uživatelem a/nebo obsah vložený Uživatelem nepříznivě ovlivnil dostupnost Stránek nebo by mohl vést ke vzniku odpovědnosti na straně společnosti Micys, jiných Uživatelů a/nebo třetích osob, nebo že by jinak mohl být v rozporu s platnými právními předpisy.

Společnost Micys se zavazuje, že Uživatelům předem oznámí ukončení přístupu ke Stránkám z výše uvedených důvodů, avšak nezaručuje, že bude schopna tak učinit kdykoli, kdy bude přerušení provozu považováno za nutné.

 

9.            OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel bere na vědomí, že Stránky a veškerý jejich obsah, včetně nabízených služeb, je poskytován, „jak stojí a leží“, a „včetně všech případných vad“. Společnost Micys nezaručuje, že Stránky budou kompatibilní se zařízením Uživatele nebo že nebudou obsahovat chyby či viry, červy nebo trojské koně. Společnost Micys nenese odpovědnost za škodu, která Uživatelům vznikne v důsledku takových ničivých prvků.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Micys, její zaměstnanci ani dodavatelé nenesou odpovědnost:

(i) za škody vzniklé v důsledku nedbalosti společnosti Micys, jejích zaměstnanců, subdodavatelů či dodavatelů nebo za škody vyplývající ze Stránek ani za ušlý zisk, ztrátu, vedlejší či následné škody nebo jiné částečné či celkové, přímé či nepřímé škody, s výjimkou škod, u nichž odpovědnost vyplývá z kogentních ustanovení platných právních předpisů; současně se však nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost společnosti Micys k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany (zejména spotřebitele) na náhradu jakékoli újmy;

(ii) za poruchy při používání materiálů či služeb v rámci Stránek, které byly způsobeny počítačem nebo zařízením Uživatele, a to ani v případě, že společnost Micys byla na možnost vzniku takových škod výslovně upozorněna.

Společnost Micys dále nenese žádnou odpovědnost za kvalitu služeb konektivity, které Uživatel používá pro účely připojení k síti, přístupu ke Stránkám a využívání dostupných služeb. Společnost Micys není povinna zajišťovat trvalou dostupnost linek pro datový přenos a zařízení, která Uživatel používá pro přístup ke Stránkám.

Společnost Micys je zbavena odpovědnosti vyplývající z nesprávného nakládání se Stránkami ze strany Uživatele, který se zavázal neumisťovat ani nepřenášet prostřednictvím Stránek žádný obsah či sdělení, která jsou škodlivá nebo která jakýmkoli způsobem porušují jakákoli práva třetích osob (včetně práv duševního vlastnictví, práv na zachování důvěrnosti či na ochranu osobních údajů nebo jiných práv jakékoli třetí osoby).

 

10.         NÁHRADA ŠKODY A ODŠKODNĚNÍ

Užíváním Stránek se Uživatel zavazuje, že společnost Micys, její zástupce, zaměstnance a členy statutárního orgánu odškodní a ochrání v souvislosti s jakýmikoli nároky, žalobami, požadavky, závazky, náklady a výdaji, zejména včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, které vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení či nedodržení kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek užívání či platných právních předpisů nebo jakékoli záruky v nich uvedené či které vzniknou jakýmkoli jiným způsobem v důsledku užívání Stránek.

 

11.         ZMĚNY A UKONČENÍ

Společnost Micys si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, přerušit či ukončit tyto Podmínky užívání, Stránky a služby, které jsou prostřednictvím Stránek poskytovány a které jsou ke Stránkám a/nebo jejich části připojeny, a/nebo účet a heslo Uživatele, přičemž tuto skutečnost v přiměřeném předstihu oznámí. Bude-li Uživatel Stránky i nadále užívat, vyjadřuje tím souhlas s těmito Podmínkami užívání, přičemž tyto Podmínky užívání budou, pokud jde o jakékoli změny, v plném rozsahu závazné. Jestliže se Uživatel kdykoli rozhodne tyto změny neakceptovat, je oprávněn užívání Stránek kdykoli ukončit.

V případě, že bude ukončen přístup Uživatele ke Stránkám, bude Uživatel i přesto vázán povinnostmi, které vyplývají z těchto Podmínek užití a jejich případných změn, včetně záruk poskytnutých Uživatelem a vyloučení a omezení odpovědnosti. Společnost Micys neponese vůči Uživateli ani žádné třetí osobě odpovědnost za ukončení přístupu Uživatele jakýmkoli způsobem. Uživatel je oprávněn tyto Podmínky užívání kdykoli ukončit tím, že zruší svou registraci na Stránkách, s výjimkou ustanovení předchozího odstavce.

 

12.         OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ

Jakékoli zneužití, nevhodné zacházení, nepovolené použití či použití v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo těmito Podmínkami užívání musí být společnosti Micys oznámeno e-mailem na adresu: privacyrepceca@pec.pupa.it. Uživatel je rovněž povinen neprodleně oznámit společnosti Micys jakékoli neoprávněné použití svého účtu třetími osobami.

 

13.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIES

Společnost Micys zpracovává údaje poskytnuté Uživatelem za účelem poskytování služeb nezbytných pro provoz a užívání Stránek v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Informace o tom, jak společnost Micys shromažďuje a zpracovává osobní údaje, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů platných pro Stránky zde: Privacy Policy

 

14.         RŮZNÉ

Tyto Podmínky užívání a z nich vyplývající práva a povinnosti Uživatelů a společnosti Micys se řídí českým právem. Pro veškeré spory vzniklé mezi Uživatelem a společností Micys budou příslušnými soudy výhradně soudy České republiky, pokud však ze zákona nevyplývá jiné určení soudní příslušnosti, které je pro Uživatele výhodné.

V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek užívání v důsledku právních předpisů považováno za neplatné či nevymahatelné, zejména včetně vyloučení záruky a omezení odpovědnosti uvedených výše, zůstávají zbývající ustanovení v plném rozsahu platná a účinná a neplatné a/nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za nahrazené platným, vymahatelným ustanovením, které se v maximálním možném rozsahu blíží smyslu původního ustanovení.

Plnění ustanovení těchto Podmínek užívání ze strany společnosti Micys se řídí stávajícími právními předpisy a postupy, přičemž žádné ustanovení těchto Podmínek užívání nemá za následek oslabení práva společnosti Micys na dodržování požadavků vyplývajících z použití takových právních předpisů.