Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání cookies

Verze 1.0

Micys Company SpA, se sídlem via Appiani 25, Monza, Italy, (dále jen „Pupa Milano“) se zavazuje chránit soukromí uživatelů svých webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vyhotoveny v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) s cílem přiblížit vám zásady společnosti Pupa Milano ohledně vašeho soukromí a to, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji při užívání našich webových stránek (společně dále jen „Webové stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů vám rovněž poskytnou informace, abyste mohli v případě potřeby výslovně a informovaně souhlasit se zpracováním vašich osobních údajů. Informace a údaje, které můžete poskytnout, nebo které mohou být jinak shromážděny v souvislosti s vaším využíváním služeb společnosti Pupa Milano – např. přístup do vyhrazených sekcí Webových stránek, atd. (dále jen „Služby“) - bude společnost Pupa Milano používat v souladu s Nařízením. To zejména znamená, že veškeré zpracování osobních údajů provedené společností Pupa Milano bude respektovat zásady zákonnosti, spravedlnosti, transparentnosti, omezení účelu, omezení ukládání, minimalizace dat, přesnosti, integrity a důvěrnosti.

1. Správce údajů

Správce údajů pro všechny operace zpracování osobních údajů prováděné prostřednictvím Webových stránek je Pupa Milano, jak je uvedeno na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů. Pro jakékoli informace týkající se zpracování osobních údajů ze strany Pupa Milano, včetně seznamu zpracovatelů údajů Pupa Milano, kontaktujte prosím: privacyCZ@pupa.it

2. Zpracovávané osobní údaje

Při používání Webových stránek vás informujeme, že společnost Pupa Milano může shromažďovat a zpracovávat informace, které se vás týkají jako fyzické osoby a které vás umožní identifikovat (buď přímo nebo spolu s dalšími informacemi) nebo které souvisí s jinými osobami („Osobní údaje“), například vaše jméno, identifikační číslo, online identifikační číslo nebo jeden či více charakteristických prvků vaší fyzické, fyziologické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity. Poskytnutí všech výše uvedených údajů z vaší strany je čistě dobrovolné. V případě, že však odmítnete poskytnout některé z výše uvedených informací, možná nebudeme schopni vám poskytnout některé nebo všechny služby, které byste od nás mohli požadovat.

a. Údaje o prohlížení

Provoz Webových stránek, jak je standardní u jakýchkoli webových stránek na internetu, zahrnuje používání počítačových systémů a softwarových postupů, které shromažďují informace o uživatelích Webových stránek v rámci jejich běžné činnosti. Zatímco společnost Pupa Milano neshromažďuje tyto informace za účelem propojení s konkrétními uživateli, je možné tyto uživatele stále identifikovat buď přímo prostřednictvím těchto informací nebo pomocí jiných shromážděných informací – jako takové se tyto informace rovněž považují za Osobní údaje. Tyto informace obsahují několik parametrů vztahujících se k vašemu operačnímu systému a prostředí IT, včetně vaší IP adresy, polohy (země), názvů domén vašeho počítače, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zdrojů požadovaných na Webových stránkách, času zadaných požadavků, způsobu odesílání požadavků na server, rozměrů souboru získaného v reakci na požadavek, číselného kódu označujícího stav odpovědi odeslané serverem (úspěšný, chyba atd.). Tyto údaje se používají výhradně k sestavování anonymních statistických informací o používání Webových stránek a také k zajištění správného fungování a identifikaci případných poruch a/nebo zneužití Webových stránek - data se vymažou ihned po zpracování, pokud nejsou zapotřebí k identifikaci odpovědných stran v případě spáchání počítačové kriminality, která poškozuje Webové stránky nebo třetí strany, přičemž v takovém případě mohou být informace o webových kontaktech mohou být uchovávány tak dlouho, jak je potřeba.

b. Zvláštní kategorie osobních údajů

V sekci „Pracujte s námi“ na Webových stránkách máte právo poskytnout Osobní údaje, které mohou spadat do kategorie Osobních údajů uvedených v článku 9 Nařízení - tj. „[...] osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby“.
Ačkoli by vám to nemělo zabránit v odeslání vašeho životopisu pro žádost o zaměstnání prostřednictvím Webových stránek, společnost Pupa Milano žádá, abyste nezpřístupňovali takové Osobní údaje, pokud to nepovažujete za naprosto nezbytné. V každém případě bude společnost Pupa Milano vyžadovat váš výslovný souhlas se zpracováním tohoto druhu Osobních údajů, pokud se i tak rozhodnete, že je budete sdílet a bude shledáno, že je zpracování přiměřené danému účelu.
Vezměte prosím na vědomí, že pro účely výběru uchazeče o určitou pozici se společnost Pupa Milano může rozhodnout analyzovat profesionální profily na sociálních sítích, které volně zpřístupňujete na internetu (např. LinkedIn). Avšak taková analýza bude provedena pouze způsobem, který nepředstavuje systematické profilování podle Nařízení.

c. Údaje třetích stran poskytnuté dobrovolně subjektem údajů

Pokud používáte některé ze Služeb na Webových stránkách, může docházet k poskytování Osobních údajů týkajících se jiných osob. V každé situaci, kdy se rozhodnete sdílet Osobní údaje týkající se jiných osob prostřednictvím Webových stránek, budete považováni za nezávislého správce údajů s ohledem na takové Osobní údaje a musíte převzít veškeré s tím spojené právní závazky a povinnosti. To znamená, že musíte také zajistit, aby takové třetí strany souhlasily s tím, že jejich Osobní údaje budou používány tímto způsobem, a to před tím, než je poskytnete společnosti Pupa Milano, nebo zajistit jiný vhodný právní základ, který může umožnit zákonné zpracování těchto informací. Za tímto účelem musíte společnost pupa Milano plně odškodnit ve vztahu k jakýmkoli pokutám, stížnostem, nárokům nebo požadavkům na náhradu škody, které mohou vzniknout při zpracování těchto Osobních údajů a které iniciují třetí strany, jejichž informace jsou zpracovávány prostřednictvím Webových stránek z vašeho podnětu.

d. Social Log in

K webu a službám můžete přistupovat pomocí přihlašovacích údajů poskytnutých třetí stranou, jako je Twitter, Facebook nebo podobná služba ("sociální přihlášení"). V takovém případě byste měli zkontrolovat nastavení této služby a pečlivě si přečíst zásady poskytovatele třetí strany, protože mohou opravňovat poskytovatele třetí strany ke sdílení vašich osobních údajů a opravňovat společnost Micys ke shromažďování informací, jako jsou vaše kontakty, přátelé a další údaje. Identifikační kód spojený s vaším účtem u služby třetí strany uchováme, pokud jej použijete k přihlášení do služby Pupa nebo ke sdílení obsahu hostovaného na webu; uchovávání bude probíhat po dobu nezbytnou k poskytnutí požadovaných služeb. Pokud si vytvoříte účet na webu Pupa nebo používáte služby na webu přihlášením, můžeme informace z vašeho účtu použít k doplnění vašeho profilu na webu. Svůj profil a kontaktní údaje můžete kdykoli aktualizovat nebo změnit prostřednictvím přihlášení k sociální síti. Informace o vás a vašem využívání našich služeb můžeme shromažďovat také prostřednictvím souborů cookie a dalších podobných technologií implementovaných na stránkách za podmínek vysvětlených v následujícím odstavci. Společnost může zpracovávat vaše kontaktní údaje, aby vám umožnila přístup do vaší osobní zóny Stránek a využívání služeb, které jsou jejím prostřednictvím dostupné. Pokud si zvolíte tuto možnost, můžete do Osobní zóny přistupovat pouze s použitím svých údajů Google. Společnost zdůrazňuje, že v tomto případě budou jedinými údaji, které budou společností Google sděleny, vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa. Žádné další údaje týkající se vašeho sociálního profilu nebudou předávány Společnosti, která tento systém zavedla výhradně za účelem zjednodušení procesu registrace.

e. Cookies

Pro více informací navštivte prosím: https://www.pupamilano.cz/cookies.html

3. Účel zpracování

Společnost Pupa Milano má v úmyslu používat vaše Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Webových stránek pro následující účely:
a. Pro poskytování služeb, které požadujete, jako například: i) poskytování přístupu k vyhrazeným sekcím Webových stránek; ii) přihlášení k odběru novinek;
b. Pro reakce na žádosti o pomoc nebo informace;
c. Pro analýzu životopisů předložených prostřednictvím Webových stránek a kontaktování uchazečů, kteří podávají žádosti;
d. Pro dodržování právních předpisů, které ukládají společnosti Pupa Milano shromažďování a/nebo další zpracování určitých druhů Osobních údajů.

4. Právní základ a povinná / volitelná povaha zpracování

Společnost Pupa Milano zpracovává Vaše Osobní údaje, v souvislosti s účely popsanými v článku 3, na základě následujících právních důvodů:
Článek 3(a), 3(b) a 3(c): zpracování pro tyto účely je nezbytné pro poskytování Služeb, a proto je příslušným právním důvodem nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy s vámi a stejně tak i provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaší žádost - čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Není povinné, abyste společnosti Pupa Milano k těmto účelům vaše Osobní údaje poskytli; avšak pokud tak neučiníte, společnost Pupa Milano nebude moci poskytovat žádné Služby, ani nebude Pupa Milano schopna odpovídat na žádosti či posuzovat životopisy, které zašlete.
• Konkrétně pokud jde o článek 3(c), zejména co se týče analýzy profesionálních profilů na sociálních médiích, které volně zpřístupňujete na internetu, provedené společností Pupa Milano, se společnost Pupa Milano spoléhá na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tj. nutnost zpracování za účelem oprávněného zájmu společnosti Pupa Milano v rámci ověření, zda neexistují rizika související s vhodností kandidáta pro danou otevřenou pozici.
Článek 3(d): zpracování pro tento účel je nezbytné, aby společnost Pupa Milano splnila své zákonné povinnosti, a proto je použitelným právním základem nezbytnost zpracování za účelem splnění právních povinností správce údajů - čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Pokud poskytnete společnosti Pupa Milano jakékoli Osobní údaje, Pupa Milano je musí zpracovat v souladu s právními předpisy, které se na ně vztahují, což může zahrnovat uchování a předávání vašich Osobních údajů úřadům pro účely dodržování daňových, celních nebo jiných zákonných povinností.
• V případě spontánních pracovních žádostí (které nesouvisejí s žádnou z nabízených pracovních nabídek) lze tyto žádosti zpracovat pouze s vaším výslovným souhlasem, který můžete kdykoliv odvolat.

5. Příjemci Osobních údajů

Vaše Osobní údaje mohou být pro účely uvedené v článku 3 předávány různým osobám / subjektům (společně dále jen „Příjemci“):
• Subjekty, které jednají jako zpracovatelé Osobních údajů pro společnost Pupa Milano, zejména:
• Osoby, společnosti nebo profesionální firmy poskytující společnosti Pupa Milano poradenství týkající se účetních, správních, právních, daňových, finančních a dluhových záležitostí, které se přímo vztahují k poskytování Služeb;
• Subjekty, které jsou nezbytné k poskytování Služeb (např. poskytovatelé hostingu nebo poskytovatelé e-mailových platforem); a
• Osoby oprávněné k provádění technické údržby (včetně údržby síťového vybavení a sítí elektronické komunikace).
• Veřejné subjekty nebo orgány, kterým mohou být vaše Osobní údaje zpřístupněny, v souladu s platnými právními předpisy nebo závaznými nařízeními těchto subjektů nebo orgánů;
• Osoby pověřené společností Pupa Milano zpracovávat Osobní údaje potřebné k výkonu činností striktně souvisejících s poskytováním Služeb, které se zavázaly k zachování důvěrnosti nebo podléhají příslušné zákonné povinnosti mlčenlivosti (např. zaměstnanci pupa Milano).

Vzhledem k tomu, že se seznam Příjemců může čas od času měnit, bude vám aktuální verze poskytnuta na vyžádání (pro vyžádání informací kontaktujte náš zákaznický servis (viz článek 10 níže).

6. Předávání Osobních údajů

Některé z vašich Osobních údajů jsou sdíleny s Příjemci, kteří se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost zajišťuje, aby vaše Osobní údaje byly zpracovávány těmito Příjemci v souladu s platnými právními předpisy. Podle Nařízení může být toto předávání údajů založeno na rozhodnutí o přiměřenosti nebo na standardních smluvních doložkách schválených Evropskou komisí. Další informace jsou k dispozici na této adrese: privacyCZ@pupa.it

7. Uchovávání Osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané za účelem stanoveným v oddílech 3(a) a 3(b) budou uchovávány společností Pupa Milano po dobu považovanou za nezbytně nutnou k naplnění tohoto účelu, resp. po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje obsažené v životopisech odeslaných prostřednictvím Webových stránek, jak je uvedeno v oddílu 3(c), budou uchovávány tak dlouho, dokud pozice, pro kterou byl životopis zaslán, zůstane otevřená. Co se týče spontánních žádostí, které lze zpracovat pouze s vaším předchozím souhlasem, mohou být tyto Osobní údaje uchovány po dobu až 1 (jednoho) roku nebo dokud Váš souhlas neodvoláte. Společnost Pupa Milano může kontaktovat kandidáty před koncem uvedených období a požádat o prodloužení doby uchovávání. Osobní údaje zpracovávané za účelem stanoveným v oddílu 3(d) budou uchovávány společností Pupa Milano po dobu požadovanou konkrétní zákonnou povinností nebo příslušnými právními předpisy. Pro další informace o dobách uchovávání Osobních údajů ve společnosti Pupa Milano a kritériích použitých při určování těchto dob se obraťte na: privacyCZ@pupa.it

8. Práva subjektů údajů

V souladu s článkem 15 a násl. Nařízení máte jako subjekt údajů (i) právo požádat společnost Pupa Milano kdykoli o přístup k vašim Osobním údajům, (ii) právo na opravu nebo výmaz vašich Osobních údajů, jakož i (iii) právo vznést námitku proti zpracování. Máte také právo (iv) požadovat omezení zpracování vašich Osobních údajů v případech stanovených v článku 18 Nařízení, jakož i (v) získat Osobní údaje, které jste poskytli společnosti Pupa Milano, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (nebo požádat o přenesení vašich osobních údajů v takovém formátu k externímu poskytovateli služeb), a to v případech stanovených v článku 20 Nařízení. Žádosti lze podat písemně společnosti Pupa Milano na adrese: privacyCZ@pupa.it V každém případě prosím vezměte na vědomí, že jako subjekt údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), pokud se domníváte, že zpracování vašich Osobních údajů prováděné prostřednictvím těchto Webových stránek porušuje platné zákony.