ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro internetové stránky Pupa www.pupa.it, www.pupastyle.it (společně také jen „Stránky“) a pro webovou aplikaci společnosti PUPA Milano. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“ nebo „Zákon“), je společnost Micys Company S.p.A (dále také „PUPA“), se sídlem na adrese Monza, via Appiani 25, a s centrálou na adrese Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, DIČ: IT02089840967, daňový kód: 0208984096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro provincie Monza a Brianza pod č. 02089840967. 

Účely zpracování

Jak je lépe vysvětleno v částech, kde se uživatelé mohou – tím, že poskytnou své osobní údaje – přihlásit k využívání služeb poskytovaných v rámci těchto Stránek, jsou data uživatelů zpracovávána proto, abychom mohli reagovat na jejich konkrétní požadavky. Sběr a následné zpracování údajů je prováděno zejména pro následující účely:

• registrace na Stránkách;

• přihlášení k odběru novinek e-mailem;

• sdílení obsahu prostřednictvím Stránek; 

• řízení vztahů se zákazníky;

• vkládání životopisů;

• žádosti o informace; 

• registrace do komunity myPUPA;

• přihlašování se do propagačních akcí a účast v propagačních akcích, jako jsou například věrnostní karty a bonusy/kupóny nabízené zákazníkům;

• používání aplikace Pupa, která je k dispozici v Apple Store pro iPhone a iPad, nebo jiných aplikacích Pupa vyvinutých pro jiné platformy (např. Facebook, Twitter apod.).

V případě nákupu produktů či služeb v e-shopu PUPA je společnost PUPA jako správce osobních údajů oprávněna zasílat propagační e-maily o produktech či službách podobných těm produktům či službám, které subjekt údajů již v minulosti zakoupil, přičemž však subjekt údajů může proti zasílání takovýchto e-mailů okamžitě vznést námitku zasláním e-mailu na adresu privacyrepceca@pupa.it.

Společnost Pupa nebude poskytnuté údaje používat pro jiné účely, než jsou účely výše uvedené služby, o které uživatel požádal, a bude se řídit omezeními, která budou příležitostně popsána v případném doplňujícím konkrétním informačním sdělení pro jinou, konkrétní službu požadovanou uživatelem (viz níže v oddílu Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem).

Subjekty, které zpracovávají vaše údaje

Pro účely související s poskytováním služeb na základě požadavku uživatele budou osobní údaje zpřístupňovány třetím osobám, které budou při poskytování svých služeb na základě požadavku uživatele působit jako samostatní správci osobních údajů (jako jsou např. společnosti doručující zakoupené produkty) nebo kterým je tyto údaje nutné sdělit za účelem dodržení právních předpisů.

Jmenovali jsme zpracovatele údajů. Zejména jsme jmenovali externím zpracovatelem údajů pro poskytování hostingové služby společnost Salesforce.com, Inc. Adresa: The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů lze získat na základě žádosti zaslané správci osobních údajů.

Osobní údaje budou poskytnuty osobám, kterým správce osobních údajů výslovně udělil příslušné oprávnění, a jmenoval je tak osobami odpovědnými za zpracování údajů, které provádějí činnosti při zpracování údajů, jež jsou nutné pro výše uvedené účely, přičemž takovéto jmenované osoby patří mezi pracovníky v oblasti administrativy, komunikace, účetnictví, právního poradenství, technické údržby informačních systémů a marketingu, v závislosti na konkrétním požadavku subjektu údajů prostřednictvím těchto Stránek.

Vaše údaje mohou být přenášeny do zahraničí, zemí Evropské unie či jiných zemí, které jsou Evropskou komisí považovány za bezpečné, i do zemí mimo Evropskou unii, které nejsou uvedeny v seznamu bezpečných zemí, u nichž předem stanovíme konkrétní ujednání směřující k ochraně vašich osobních údajů, obsahující standardní smluvní ustanovení stanovená Rozhodnutím Komise ze dne 5. února 2010, nebo které v souvislosti s přenosy dat mezi EU a USA získaly certifikaci Štít EU-USA na ochranu soukromí (EU-US Privacy Shield).

Jak vaše údaje zpracováváme

Veškeré činnosti vykonávané při zpracovávání údajů v rámci služeb dostupných prostřednictvím těchto Stránek probíhají elektronicky či telematicky nebo formou tisku/manuálně.

Údaje budou zpracovávány pro účely, pro které byly shromážděny, a v souladu s aktuálními bezpečnostními standardy, pro účely, které jsou průběžně uváděny v jakýchkoli dalších případných informačních sděleních poskytovaných uživatelům.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po niž to bude bezpodmínečně nutné za účelem dosažení účelů, pro něž byly shromážděny.

Druhy zpracovávaných osobních údajů a dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Formuláře vyplňované na těchto Stránkách uvádějí jak osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytně nutné, s tím, že pokud takové údaje nebudou poskytnuty, nebude možné příslušný požadavek uživatele splnit, tak i osobní údaje, které jsou dobrovolné a nejsou pro plnění požadavků nezbytně nutné.

Navigační údaje

Počítačové systémy a softwarové procesy využívané těmito Stránkami při běžném provozu získávají určité osobní údaje, jejichž přenos implicitně vyplývá z využívání internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány za účelem jejich přiřazení k určitým osobám, avšak které by vzhledem ke své povaze mohly na základě jejich zpracování a spojení s daty vlastněnými třetími osobami umožnit identifikaci uživatelů. Do této kategorie patří následující informace: IP adresy a doménová jména počítačů používaných uživateli pro připojení ke Stránkám, adresy požadovaných zdrojů ve formě URI (Uniform Resource Identifier), čas zadání požadavku, způsob zaslání požadavku na server, velikost souboru získaného v rámci odpovědi, číselný kód uvádějící stav odpovědi serveru (úspěšné ukončení, chyba apod.) a jiné parametry týkající se operačního systému uživatele a IT prostředí.

Tyto údaje jsou používány výhradně za účelem získání anonymních statistických informací o užívání Stránek a ověření jejich správného fungování (rovněž viz odstavec o souborech Cookies). Tyto údaje mohou příslušné úřady využít za účelem zjištění odpovědnosti v hypotetických případech počítačových trestných činů, které by měly za následek poškození Stránek; s výjimkou tohoto případu nejsou údaje uchovávány po dobu delší než sedm dnů.

Osobní údaje poskytované dobrovolně uživatelem

Osobní údaje, které jsou běžně požadovány pro využívání služeb v rámci těchto Stránek, představují osobní záznamy, kontaktní údaje a platební nástroje a údaje. Nepovinné, konkrétní a dobrovolné zaslání e-mailu na adresy uvedené na těchto Stránkách či vyplnění elektronických kontaktních formulářů má za následek získání adresy odesilatele, která je nezbytná pro odpověď na požadavky, a dalších osobních údajů obsažených ve zprávě. Na stránkách určených pro zvláštní služby dostupné na vyžádání budou uváděna či zobrazována konkrétní stručná informační sdělení. Citlivé údaje se obecně nezpracovávají (v případě zpracování citlivých údajů pro určité služby bude zobrazeno konkrétní informační sdělení spolu s výslovnou žádostí o souhlas subjektu údajů).

Moduly plug-in pro sociální sítě

Přístup ke Stránkám a službám je možný i s využitím přihlašovacích údajů pro služby třetích stran, jako je Twitter, Facebook či Google+ apod. („Moduly plug-in pro sociální sítě“). Uživatel v takovém případě zkontroluje nastavení služby a pečlivě si prostuduje pravidla poskytovatele – třetí osoby, neboť může takovému prodejci z řad třetích osob udělit oprávnění ke sdílení svých osobních údajů a udělit společnosti Micys Company S.p.A. oprávnění shromažďovat informace, jako jsou kontakty, přátelé a jiné osobní uživatelské údaje. Budeme uchovávat identifikační kód účtu uživatele související s poskytovatelem z řad třetích osob při jeho použití pro přihlášení ke Stránkám či sdílení obsahu prostřednictvím Stránek, přičemž osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro poskytování požadovaných služeb. V případě, že si uživatel vytvoří účet PUPA nebo využije služby Stránek na základě připojení pomocí tlačítek Modulů plug-in pro sociální sítě, můžeme za účelem doplnění jeho profilu na Stránkách použít informace z původního účtu. Uživatel může své informace v profilu a kontaktní informace s použitím Modulů plug-in pro sociální sítě kdykoli aktualizovat či změnit. Rovněž můžeme shromažďovat informace o uživateli a jeho využívání našich služeb prostřednictvím souborů cookies a dalších podobných technologií užívaných v rámci Stránek, a to za podmínek, které jsou vysvětleny v samostatném oddílu těchto Zásad.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů si mohou kdykoli vyžádat potvrzení o existenci takových údajů a mohou se kdykoli seznámit s obsahem a původem těchto údajů, mohou si ověřit jejich správnost nebo si vyžádat jejich sloučení, aktualizaci či opravu (§ 21 ZOOÚ).

Podle § 21 ZOOÚ má uživatel právo požadovat likvidaci, anonymizaci či zablokování údajů, které nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, a vznést v jakémkoli případě z legitimních důvodů námitku proti jejich zpracování.

Žádosti je nutno zaslat správci údajů poštou nebo e-mailem na následující adresu: privacyrepceca@pupa.it.